november 27, 2013

Domain megrendelés feltételei

Kijelentem, mint Igénylő, hogy
1. a Domainregisztrációs Szabályzatot (a következőkben ”Szabályzat”) ismerem, magamra nézve kötelezően elfogadom és betartom;
2. jelen igénylőlap szerint a domain delegálását és fenntartását megrendelem;
3. elfogadom, hogy a megrendelt domain igényt a Regisztrátor indoklás nélkül elutasíthatja;
4. a domain név választhatóságával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és Regisztrátor döntését elfogadom;
5. a domain igénylésével-, delegálásával- és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó döntését elfogadom;
6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
7. a domaindelegálással és -regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat a Nyilvántartó által támogatott Alternatív Vitarendező Fórum és az Eseti Választottbíróság döntésének, amely bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el;
8. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel;
9. az általam kijelölt Adminisztratív kapcsolattartó személy jogosult a delegálással, fenntartással kapcsolatban az Igénylő képviseletében eljárni;
10. amennyiben a regisztrációs-, fenntartási-, domainszolgáltatási díj fizetési határidejének lejártát követő 15 napon vagy kézbesített fizetési felszólítást követő 8 napon belül sem kerül a díj maradéktalanul kiegyenlítésre, akkor a domain kezeléséről lemondtam.

Kijelentem, mint Igénylő, ill. mint Költségviselő, hogy
1. rendelkezem mindazon az Igénylőlapon szereplő személyek (így az adminisztratív, ill. költségviselő-, kapcsolattartó személy) azon hozzájárulásával, amelyben hozzájárulnak adataik Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez, valamint az adminisztratív kapcsolattartó adatainak nyilvánosságra hozásához;
2. a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani; az elutasítást a Regisztrátor írásban vagy szóban közli az Igénylővel vagy Költségviselővel;
3. a regisztrációért, fenntartásért és a domainnel kapcsolatos szolgáltatásokért díjazás illeti meg a Regisztrátort, a díjakat a Költségviselő és a Regisztrátor közti írásos megegyezés határozza meg, ennek híján a Regisztrátor weblapján az igénylés pillanatában megtalálható díjak a meghatározók;
4. a Regisztrátor részére a díjfizetésre a Költségviselő kötelezett, azonban amennyiben a Költségviselő nem fizeti meg a domain regisztrációs vagy fenntartási díját határidőre, akkor annak megfizetését az Igénylő készfizető kezesként vállalja;
5. amennyiben a regisztrációt követően benyújtott, – a Költségviselő számlaküldési címére küldött – szabályosan kézbesített számlát a Költségviselő nem fizeti ki, akkor a Költségviselő és az Igénylő felárat köteles fizetni a regisztrációért, valamint nem illeti meg semmilyen kedvezmény vagy akciós ár, hanem a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeiben szereplő díjak és felárak érvényesek;
6. amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az Igénylő másik domaint csak újabb regisztrációs ügyintézési díj megfizetésével igényelhet;
7. amennyiben az igénylő regisztrált adatai megváltoznak, akkor az Igénylő új igénylőlapon az adatváltozást követő 15 napon belül köteles adatváltoztatást kérni; ennek elmulasztása esetén a fenntartást a Regisztrátor felmondhatja;
8. a fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja; meghosszabbítás híján a domain fenntartás felmondottnak tekintendő; a Költségviselő vagy más fél, ha lejárat előtt hosszabbításra előfizet és ezt az Igénylő írásban nem kifogásolja meg, akkor a névfenntartást a Regisztrátor meghosszabbítja;
9. a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott díjemelés költsége, ill. új korábban nem alkalmazott díj, adó, járulék vagy egyéb közteher bevezetésével járó költség az Igénylőre hárítható;
10. határidőre meg nem fizetett regisztrációs-, fenntartási-, domainszolgáltatási díjtartozás esetén az Igénylő domainjeinek fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja;
11. a felmondásról postai vagy elektronikusan aláírt elektronikus levélben értesíti az Igénylőt vagy a Költségviselőt vagy az Igénylő Adminisztrátorát vagy a Költségviselő Kapcsolattartóját, azonban a felmondásról szóló hivatalos értesítésnek a Nyilvántartó weblapján történő közzététel minősül;
12. a delegálási szerződés az igénylőlapon megjelölt határozott időre szól, amely díjfizetéssel meghosszabbítható a díj mértékének megfelelően meghatározott időtartamra;
13. mind az Igénylő, mind a Költségviselő jogosult indoklás nélkül azonnali hatállyal kérni a delegálás megszüntetését, azonban ezt a kérését csak bizonyítóerejű magánokiratban vagy közokiratban nyújthatja be;
14. ; amennyiben egy igényelt vagy előregisztrációra beküldött név végül is nem került regisztrációra, akkor helyette az Igénylő más nevet köteles választani; folyamatban lévő igény csak az érintett Felek együttes hozzájárulásával módosítható
15. ; az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a domainnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és eljárási rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg; az igény nyilvántartásba vételét követő 14 napon belül köteles ellenőrizni a regisztrációs adatokat, és a Regisztrátort írásban értesíteni, ha valamely adat nem felel meg az Igénynek vagy a valóságnak;
16. a Regisztrátor az általa leszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igénylő felé, ill. amennyiben az Igénylő és a Költségviselő nem azonosak, akkor az utóbbi felé; nem korrigálhatóan hibás teljesítés esetén a Költségviselő részéről a befizetett díj visszaigényelhető;
17. jogvita esetére a Felek az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által támogatott Eseti Választottbíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki mindazokban az ügyekben, amelyek elbírálását jogszabály a választottbírósági fórumon lehetővé teszi
18. az igénylés, delegáció és a fenntartás valamint a domainnel kapcsolatos egyéb tennivalók és folyamatok ügyintézési és eljárási rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg;
19. Amennyiben az igény beérkeztétől számított két hónapon belül a regisztráció az igénylő mulasztása miatt (nem fizetés, hiányos iratok, hiányos adatok) nem indítható, az igényt semmisnek tekintjük.
20. a Regisztrátor felhívta az Igénylő figyelmét, a domain igénylés és használat nagy körültekintést igényel, elkerülhetetlen a szerteágazó és sokretű szabályozási és szerződési feltételi háttér alapos ismerete; a domain megfelelő védelme és működőképességének rendszeres ellenőrzése, míg a fenntartás meghosszabbítása az Igénylő feladata.
Amennyiben a Regisztrátor által kiadott Igénylőlapon lévő feltételek bármelyikét is valaki megváltoztatta, bővítette, vagy törölte, akkor a változtatások mind érvénytelenek; a Regisztrátor igénylés pillanatában érvényes Általános Szerződési Feltételeit fogadtam el. Az itt nem szabályozott esetekben a Regisztrátor Általános Szerződési Feltételeit elfogadom, amelyeket teljes egészében átolvastam, minden részletében megismertem, megértettem és magamra nézve kötelezően elfogadtam.

Vélemény, hozzászólás?