január 12, 2014

Domainregisztrációs Szabályzat


A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

 

I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:

Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.

Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.

Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó webszerverén hozza nyilvánosságra.

Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

Feltételes használatba adás: Az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Igénylőlap: A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

Webszerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).

Alternatív Vitarendező Fórum: A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a  Domainregisztrációs Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok szerint járjon el.

Tanácsadó Testület (TT): Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.

Panaszos: Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy az adott domain név adott igénylőnek történő delegálása a Szabályzatba ütközik.

Panaszolt: A domain igénylő, akivel szemben a részére feltételesen használatba adott domain delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.

Regisztrációs Döntnök: Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a már delegált domain nevek domain használótól történő visszavonásáról és átruházásáról dönt.

Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy részére történő átruházását.

Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.

Hotline Döntnöki Fórum (HDF):  az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a delegált domainek alatt közölt jogellenes információ, az információval kapcsolatos jogellenes magatartás vagy a más jogát vagy jogos érdekét sértő információval kapcsolatos bejelentés esetén, a Nyilvántartóval együttműködési megállapodást kötött, Magyarországon erre a célra fenntartott bejelentő szolgálatok (hotline) kérelme alapján a rá vonatkozó külön eljárási szabályzat alapján járhat el.

 

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése

1.1. A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok

1.1.1  Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet
a) az Európai Unió állampolgára vagy

b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy

c) az Európai Unió területén
i) jogszabály útján létrehozott,
ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett vagy
iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,

d) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja

1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.

 

1.2 A delegálási eljárás általános szabályai

1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése

1.2.1.1. Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

1.2.1.2 A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerződést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi  az igénylő jognyilatkozatait tartalmazó Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-igénylési szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerződés megkötését vitás esetben a domain-igénylőnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerződés hiánya a domain törlését eredményezi.

1.2.1.3 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

1.2.1.4 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.

1.2.1.5 A Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

 

1.2.2 Az Igénylőlap

1.2.2.1 Az igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a domain-igénylő az Igénylőlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelező adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylőlapon aláírásával hitelesítse.

1.2.2.2 Az Igénylőlapot magánszemély domain-igénylő esetén saját kezűleg vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője a meghatalmazás egyidejű csatolásával, kiskorú domain-igénylő esetén törvényes képviselőjének, szervezet esetén az igazolt képviselőnek saját kezűleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejű csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylőlap legalább  olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhető, amely meggyőzően bizonyítja az aláíró személyazonosságát.

1.2.2.3 A Regisztrátor az Igénylőlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel időpontját feltüntetni vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az Igénylőlapok átvételének ténye és sorrendje (időpontja).

1.2.2.4 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerződés megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylőlapot köteles aláírtan leadni, amelyet az új Regisztrátornak kell megőriznie.

1.2.2.5 Az Igénylőlap kitöltésére és megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.6 Az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetővé tesznek. A domain-igénylő vagy domain-használó tartozik az Igénylőlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.

 

1.2.3 Az igény kezelése

1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl.  a domain működésére vonatkozó technikai előírásokkal való ütközés, stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 A Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó, a jelen Szabályzat 11. pontjában szereplő  követelményeknek. Amennyiben a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy a követelmények nem teljesülnek,  akkor visszaküldi az igényt a műszaki hiba jelzésével a Regisztrátornak, akinek a nyilvántartásba vételt követő 14 nap áll rendelkezésére a hiba megszüntetésére, és a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek való megfeleltetésre. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.3. A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igény jelen Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja.

1.2.3.4 Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. A Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.5 Ha az igény megfelelő, akkor az ellenőrzést követően azonnal az igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

1.2.3.6. Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy a 9. pont szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül vagy a Nyilvántartó törli az igényt.

1.2.3.7. Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:
i) a delegált domain neve,
ii) a delegált domain műszaki adatai,
iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

1.2.3.8. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylő kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

 

2. A domain név

2.1. A domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)

2.1.2 A domain névben használható karakterek
a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
b) a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
c) a numerikus karakterek (0-9), továbbá
d) a kötőjel (-)

2.1.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

2.1.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.

 

2.2 A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist .

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy
c) megtévesztő.

2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely
a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van vagy
b) a webszerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik.

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén
a) kizárólag a helyi önkormányzat jogosult az önkormányzattal rendelkező település nevével megegyező domain nevet választani, illetve
b) csak az adott ország hivatalos képviselete jogosult az ország nevével (magyarul, angolul és saját nyelven) megegyező domain nevet választani.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylő védjegye.

 

2.3 Felelősség a domain név választásáért

2.3.1 Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős
a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért

2.3.2 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.4 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzik-e.

2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.

2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokat perben állása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalása, iránymutatása vagy döntése), jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt

 

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

3. A delegálás fenntartása

3.1 A delegálás fenntartásának előfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, amely szerződés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-fenntartási szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel.

3.2 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

3.3 A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. A delegálás fenntartási szerződésre a delegálás ideje alatt a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzat előírásai vonatkoznak.

 

IV. Fejezet: A domain delegálás megszűnése

4. A delegálás felmondása

4.1 Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A Regisztrátor a felmondással párhuzamosan beszüntetheti a delegálás műszaki szolgáltatását is, különösen, ha a domain használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére – a megjelölt ésszerű határidőn belül – sem fizeti meg vagy ha a domain nevet a Hálózathasználati Irányelvekben foglaltakkal ellentétes módon, különösen annak 4. pontjába ütközve spam küldésére, illetve a domain név alatt spamben hirdetett áru vagy szolgáltatás felkínálására használják.

4.2 A domain-használónak ilyen esetben új regisztrációs szerződést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidővel, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

 

5. A delegálás felfüggesztése

5.1 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggeszti, ha
a) a bíróság előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedése a domain használót eltiltja a domain használatától vagy más végrehajtható határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) a bűnüldöző hatóság alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósít meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja.

5.2 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggesztheti, ha
a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az internet működésében műszaki zavarokat okoz vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti,

5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

 

6. A delegálás visszavonása és törlése

6.1 A delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha

a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt  nyilatkozatával a domain használatáról lemond,
b) a Nyilvántartásban domain-használóként szereplő szervezet hivatalos nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
c) a domain-használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani,

d) az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával hitelt érdemlően tanúsítja, hogy a domain-használó meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt és a domain használati joga másra át nem szállt,
e) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen  Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
f) az 5.2. a) vagy b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
g) a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba valós és aktuális adatok legyenek bejelentve,
h) a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerződés vagy az Igénylőlap hiányára derül fény, illetve a domain-használó nem tudja az általa aláírt Igénylőlapot felmutatni,

i) jogszabály vagy a bíróság végrehajtható határozata, jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg vagy a delegálás megszüntetését rendeli vagy a domain-használót a határozat jogerősen eltiltja a domain nevet azonosító név vagy megjelölés használatától,
j) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybevételét.

6.2 A delegálás visszavonását a delegálás törlése követi. A delegálás törlésekor a domain-használat joga visszaszáll a Nyilvántartóra, amely azt új igénylésre felszabadíthatja. Delegálás visszavonására vagy törlésére csak a Nyilvántartó jogosult.

6.3 A delegálás törlését a 6.1 d), e), f), g), h) pont miatti visszavonást követően 60 nap türelmi idő előzi meg, amely idő alatt a domainre kizárólag a szükséges igazolások csatolásával a volt domain-használó vagy a használati jog tekintetében jogutódja vagy az jogosult új igényt benyújtani, aki bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor. A türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül.

6.4. Ha a delegálás visszavonására a 6.1. i) vagy j) pont miatt és valamely jogi vagy természetes személy jogai védelme érdekében került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az jogosult új igényt benyújtani, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.

6.5 A delegálás visszavonására a 6.1. g) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy
a) akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó postai címe nem valós vagy
b) a domain-használó nem valós vagy meghalt vagy megszűnt,
a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad vagy a könyvelt postai küldeményként, kétszeri alkalommal megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.

 

7. A delegálás átruházása

7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.

7.2 Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.

7.3 A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.

7.4 Az átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.

 

V. Fejezet: Jogviták

8. Általános szabályok

8.1 A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

8.2 A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme vagy a bíróság döntése alapján a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása a 7.3. pont szerint korlátozásra kerül.

8.3. A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el, a már delegált domainekre vonatkozó jogvitákban a Regisztrációs Döntnök, valamint a delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum.  Az Alternatív Vitarendező Fórum a rá vonatkozó, és a Nyilvántartó webszerverén, valamint az Alternatív Vitarendező Fórum honlapján közzétett szabályok szerint jár el.

8.4. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalásának, határozatának, illetve döntésének, és a domain delegálása, a már delegált domain visszavonása és átruházása kérdésében annak megfelelően jár el. Sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátor nem felel azért, mert végrehajtja az Alternatív Vitarendező Fórum döntését.

8.5. Az Alternatív Vitarendező Fórum döntését követően a domain használó által kezdeményezett bírósági eljárást az alternatív vitarendezési eljárást kezdeményező személlyel (Panaszos vagy Kérelmező) szemben kell megindítani. Sem a Nyilvántartó, sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó szervezet, sem a döntésben részt vevő döntnök nem változtathatja meg a döntést. A Nyilvántartó a domain használó keresetének helyt adó végrehajtható bírósági határozat esetén az eredeti állapotot helyreállítja.

8.6. Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól elkülönülő szervezet független szakértő tanácsadóin, illetve döntnökein keresztül nyújtja.

 

9. Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)

9.1 Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja, és a panaszt a kezdő naptól számított 14 napon belül benyújtsa. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami a Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

9.2. Az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

9.3 Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

9.4. A Tanácsadó Testület az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.5. Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.6. Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

9.8 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak,, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Panaszolt igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat
a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni vagy
b) a 9.3 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.
A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

 

10. Jogviták intézése a delegálást követően (a Regisztrációs Döntnök eljárása)

10.1. A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

10.2. A domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a kérelmezett domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, a Regisztrációs Döntnök Szabályzatában foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie a Regisztrációs Döntnök Szabályzatában meghatározott összegű eljárási díjat.

10.3. Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,
a) amennyiben
aa) a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagy
ab) amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
b) és amennyiben
ba) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne vagy
bb) a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

10.4. A Kérelmezett javára a jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszeműség megállapíthatóságának részletes szabályait a Regisztrációs Döntnök Szabályzata tartalmazza.

10.5  A Regisztrátor és a Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy  a domain delegálás visszavonását, illetve a Kérelmező részére történő átruházását elrendelő döntés közlését követően a kérelmezővel szemben a domain általa történő további használata végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró,  érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

10.6. A Kérelmező és a Kérelmezett közös megállapodás alapján a vita eldöntésére bármikor delegált domain nevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.

 

VI. Fejezet: Egyéb rendelkezések

11. A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

A domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követően is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:

11.1 Az internetről állandó IPv4 vagy IPv6 összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):
a) legalább két domain név szerver, amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre, és
b) ha a domain MX rekorddal rendelkezik, akkor legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkező leveleket az adott domain kezelője fogadja, és képes az RFC-2822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet küldeni.

11.2 A domain név szerverek között legyen legalább kettő, amely IPv4 protokollon egymástól független állandó internet hálózati elérhetőséggel rendelkezik.

11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen, beleértve az RNAME kontakt cím működését.

 

12. Adminisztratív kapcsolattartó

12.1 A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2 Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni. Ha a domain-igénylő vagy domain-használó mást hatalmaz meg, akkor felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja.

12.3 Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.5 pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4 Adminisztratív kapcsolattartónak csak olyan természetes vagy jogi személy jelölhető meg, aki magyarországi postacímmel rendelkezik, és magyar nyelvű kommunikációra képes.

12.5 A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.

 

13. Vegyes rendelkezések

13.1 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

13.2 A domain regisztráció során az ügyintézés általában e-mail (elektronikus levél) vagy telefax útján történik. Az e-mailen vagy telefaxon elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma – az ellenkező bizonyításáig – az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3 A domain igénylő, és a domain használó tartozik az adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni. Ha a domain igénylő vagy használó olyan szervezet, amely nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

13.4 Delegálás-igénylési és delegálás-fenntartási szerződés összevontan is köthető. Bármelyik szerződés érvénytelen az aláírt Igénylőlap nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Szabályzattal. A domain-igénylő, illetve a domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerződés(eke)t megőrizni. Regisztrátort nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain delegálására vagy fenntartására nem kíván szerződést kötni.

13.5 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tőle elvárható mértékben vizsgálja, aminek alapja elsősorban:
a) magánszemély esetén:
i) régi vagy új (kártya) típusú személyazonossági igazolvány,
ii) útlevél,
iii) magyarországi letelepedési engedély,
iv) az európai uniós állampolgárságot hitelesen bizonyító okirat;
b) szervezet estén:
i) a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
ii) a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány vagy ügyvéd által elkészített aláírás minta);
c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;
d) minősített elektronikus aláírási tanúsítvány.
Ha a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó szükségesnek látja, akkor a biztonság érdekében az átruházási vagy jelentősebb módosítási kérelmek elbírálásához kérheti a regisztrációs szerződés, a domain-használót azonosító okirat vagy egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatását.

13.6 Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között franchise szerződés van hatályban.

13.7 A Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a delegálás-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1. e) pont szerint folytatódik az eljárás.

13.8 Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Domainregisztrációs Szabályzatot vagy  Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Szabályzatot kell érteni.

13.9 A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

 

A jelen Szabályzat 2013. január 1-én lép hatályba.

Vélemény, hozzászólás?